hírek

 

Magán és egyéb szálláshelyek nyilvántartása Szenyér
Sorszám 1.        
Szálláshely neve Arad-pusztai Vendégház        
Nyilvántartási száma 108/2018        
Nyilvántartásba vétel dátuma 2018. október 08.        
Szálláshely címe 8717 Szenyér, Arad puszta külterület 043/1/A; 043/1/B; 043/1/C hrsz.        
Szobaszám 3        
Ágyszám 6        
Üzemeltető neve Meiszterics János        
Üzemeltető címe 8700 Marcali, Gorkij u. 28.        
Szálláshely típusa Magán szálláshely        
Minőségi fokozat          
Szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama          
Megszűnés időpontja          
Megszűnés oka          
Státusz Aktív        
Üzemeltető adószáma 75105468-1-34        
Üzemeltető statisztikai számjele 75105468-9319-231-14      

Hatósági társulási szerződés alapján az üzletek és piacok, valamint az ipari telepek engedélyezésével bejelentésével kapcsolatos hatásköröket a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője gyakorolja
https://ipk.marcali.hu
A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatala Jegyzője kizárólag szálláshelyek, ezen belül magán- és egyéb szálláshelyek ügyében rendelkezik hatáskörrel.

Tisztelt Szenyéri Lakosok !

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.  hatályos rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m³/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

 • épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,

 • nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárás.

Házi ivóvízigény: A polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal.

A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.

Jegyző által kiadott engedélyek:

 • Létesítési engedély: A jegyzői engedélyezés körébe tartozó újonnan létesítendő kutak engedélyezése.

 • Fennmaradási engedély: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított kutak esetében.

 • Üzemeltetési engedély: Azokra a kutakra, amelyek a jogszabályok értelmében korábban jogszerűen létesültek engedély nélkül. Újonnan létesülő kutak üzembe helyezéséhez.

 • Megszüntetési engedély: Használaton kívüli ásott vagy fúrt kút megszüntetése iránti kérelem esetén.

Engedélyt kell kérni:

 • Minden újonnan létesítésre kerülő jegyzői engedélyezés körébe tartozó kútra.

 • Minden 1992. február 15. után létesített ásott vagy fúrt kút engedélyköteles, amennyiben nem rendelkezik létesítési engedéllyel, a fennmaradási engedélyt pótlólag kell megkérni.
  Az 1992. február 15. előtt létesült kutak esetében:

 • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül üzemeltetési engedélyt kell kérni,

 • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni,

 • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem benyújtásakor csatolni kell:

 • fényképfelvételt a kútról és környezetéről;

  • ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentum;

  • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban leírtak szerinti, a képesítést igazoló okirat másolatát.

  Amennyiben fúrt kúttal rendelkezik, a kérelmet szakember segítségével kell kitölteni, melyet a kút tulajdonosának, és a szakembernek is alá kell írnia, bélyegzővel ellátnia.
  A 2020. január 1. napját követően indult eljárások során,
  bármely képesítéssel rendelkező kútfúró szakember aláírhatja, függetlenül attól, hogy mely szakember végezte korábban a kútfúrást.

  Ásott vagy vert kút esetében szakember bevonására nincs szükség, viszont az ingatlantulajdonosnak ezeket a típusú kutakat is be kell jelenteniük a kérelemnyomtatvány kitöltésével és saját kezű aláírásával.

  Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

  Ügyintézési határidő

  A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

  A kérelem letölthető www.szenyer.hu oldalról, igényelhető a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

Letölthető kérelmek:

Kút létesítési engedély kérelem Word (doc) formátum

Kút létesítési engedély kérelem PDF formátum

 

Kút megszüntetési engedéyl kérelem Word (doc) formátum

Kút megszüntetési engedéyl kérelem PDF formátum

 

 Kút üzemeltetési és fennmaradási engedély kérelem Word (doc) formátum

Kút üzemeltetési és fennmaradási engedély kérelem PDF formátum


Tájékoztató

a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

 

 Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről  (Letölthető PDF)

Honlap készítés